Projekt pt. "Hospicyjny Klub Seniora"

Image
Od dnia 20 maja 2014 r., dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, realizujemy w hospicjum projekt pt. „HOSPICYJNY KLUB SENIORA”.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, przeżywających trudną sytuację osamotnienia, spowodowaną utratą bliskiej osoby oraz osób, których okres pracy zawodowej zakończył się, odczuwających samotność i brak sensu życia.

 

Zadanie to będzie realizowane w następujących obszarach:
I. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób osamotnionych, poprzez budowanie więzi międzyludzkich, co zapobiegnie procesowi marginalizacji ludzi starszych oraz zmniejszenie ich społecznego wykluczenia poprzez wykonywanie różnych, wspólnych prac warsztatowych i organizację wydarzeń, a także udział w pracach na rzecz hospicjum.
II. Stymulowanie seniorów do aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w zajęciach mających na celu poprawę kondycji fizycznej (spacery, gimnastyka).
III. Działania z zakresu ustawicznego kształcenia, w których, oprócz stałej oferty klubowej polegającej na omawianiu i przedstawianiu zdarzeń z historii, życia osób służących chorym i organizowania różnych konkursów, zaplanowano wykłady o zdrowiu dotyczące diety seniora, sprawności umysłowej (rola mózgu) czy zmian wywołanych procesami zwyrodnieniowymi (zmiany w stawach biodrowych czy kolanowych) oraz zwiedzanie dwóch muzeów w Sukiennicach i Wieliczce.
IV. Propagowanie programu klubowego.

Uczestnicy zajęć  spotykając się raz w tygodniu, nawiązują między sobą więzi, biorą aktywnie udział w pracach hospicjum oraz wspomagają się nawzajem w chwilach trudnych: choroby czy inny wydarzeń życiowych. Towarzystwo, działając od ponad trzydziestu lat, posiada również liczną grupę wolontariuszy, z których wielu osiągnęło wiek emerytalny i nie może, ze względu na zmniejszony zasób sił fizycznych, intensywnie włączać się w opiekę nad chorymi. Z myślą również o tych osobach przygotowana została oferta klubowa na rok 2014, aby mogli uczestniczyć w pracach dających radość służenia chorym w inny sposób. W prace klubowe są zaangażowane również często inne starsze osoby, które dzięki klubowi uzyskują wiadomości gdzie i jaką pomoc może otrzymać senior.
Projekt „HOSPICYJNY KLUB SENIORA” realizowany będzie do dnia 30 listopada 2014 r. a o kolejnych wydarzeniach, związanych z jego realizacją, będziemy informować na naszej stronie w zakładce Klub dra J. Deszcza.