Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta TPCh "Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie": 

 1.Dokumentację medyczną udostępnia się (za okazaniem dokumentu tożsamości):
a.pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy,
b.przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
 •rodzicowi, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia
  (za okazaniem odpowiedniego dokumentu),
 •opiekunowi ustanowionemu przez sąd
  (za okazaniem oryginału prawomocnego orzeczenia sądu),
c.osobie upoważnionej przez pacjenta:
 •na podstawie upoważnienia znajdującego się w dokumentacji medycznej
  lub
 •za okazaniem pisemnego upoważnienia lub notarialnego pełnomocnictwa do jej odbioru (gdy wnioskującym jest chory, a odbiera osoba upoważniona).


2.W celu otrzymania kopii dokumentacji medycznej pacjenta należy:
a.pobrać „Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej ” (pobierz tutaj formularz wniosku) i złożyć w sekretariacie medycznym Hospicjum lub przesłać pocztą na adres: Hospicjum im. św. Łazarza, 31-831 Kraków ul. Fatimska 17.
b.w przypadku planowanego odbioru kopii dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy pobrać i złożyć „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej” (pobierz tutaj formularz upoważnienia).

3.Udostępnienie/odbiór kopii dokumentacji medycznej następuje w terminie do 30 dni, licząc od daty złożenia/wpłynięcia wniosku, w godzinach 9.00– 14.00, od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) w sekretariacie medycznym Hospicjum.

4.Odbierający dokumentację medyczną powinien zgłosić się z dokumentem tożsamości.