Sprawozdanie za 2012 rok
Raport z działalności Towarzystwa w 2012 roku