Sprawozdanie za 2009 rok

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”2. Bilans Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza"


 
3. Rachunek zysków i strat w. wariantu kalkulacyjnego


 
4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


 
4.1 Rozliczenie majątku trwałego
 
4.2 Długoterminowe inwestycje
 
4.3 Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku 2009 w T.P.Ch. "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie